System płatności składkamiZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu członkowskiego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zwana dalej: „OIPiP w Łodzi” z siedzibą w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, 91-762 Łódź, biuro@oipp.lodz.pl.
  2. Dane osobowe są przetwarzane, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
  3. Dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane do celu stwierdzenia wywiązywania się z obowiązku wynikającego z uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.: Dz. U. Z 2011 r. Nr 174, poz 1038 ze zm.), oraz wywiązywania się z celów ustawowych.
  4. Osoby których dane są zawarte w rejestrze na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Nie wyłącza to prawa do dostępu do swoich danych osobowych zawartych w rejestrze, prawa do ich poprawy i aktualizacji.
  5. Dane zawarte w rejestrze nie mogą być usunięte na wniosek osoby, której dane dotyczą. Usunięcie danych jest możliwe w trybie opisanym w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, nie wcześniej niż po 15 latach od daty wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu.
  6. Dane osobowe zebrane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych mogą być przekazane innym podmiotom wskazującym na posiadanie uprawnienie ustawowe do dostępu do tych danych. W zakresie danych wymienionych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, dane zawarte w rejestrze są informacją publiczną i dostęp do nich przysługuje na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia wewnętrznego rejestru przez OIPiP w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.